KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmenin ön yüzünde özellikleri belirtilen vasıtayı kiraya veren   TAG OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘’Kiralayan’’ aynı sayfada ve ek sayfalarda imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere vasıtayı alan ’’Kiracı’’olarak adlandırılacaktır.

Madde1: Genel Şartlar

  a) Kiralayan, mülkiyetinde (sorumluluğunda) bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya araç teslim formunda belirlenen süre ve bedelle kiraya vermiştir.

  b) Kiracı, kiralama tarihinin bitiminde aracı kiralayandan onay almadan uzatamaz ve teslim etmek zorundadır. Teslim etmediği takdirde araç çalıntı sayılacak yasal işlemler derhal başlayacaktır.

  c) Kiracı, bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, kazasız, faal vaziyette, stepnesi dahil beş lastiği, avadanlıkları, ilgili belgeleri ile teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte, teslim aldığı şekilde, alındığı yerde yada sözleşmede yazıldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

  d) Kiracı, kira bedelini peşinen ödemekle yükümlüdür.

  e) 1(bir) günlük kira 24(yirmidört) saatlik süredir. Haftalık kira 7(yedi), Aylık kira 30(otuz) Yıllık kira 360(üçyüzaltmış) gün üzerinden hesap edilir. 3(üç) saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesap edilir.

  f) Kiracı, kira süresini uzatmak istediği takdirde en az 24 saat öncesinden haber vererek (araç müsaitse) web sitesi üzerinden yada iletişim numaraları kullanılarak uzatma talep edilir, talep edilen sürenin bedeli hesaplanarak ve ödeme yapılarak uzatabilir.

  g) Herhangi bir sebepten dolayı aracın değiştirilmesi durumunda bu sözleşmede geçerli maddeler ikame araçlar içinde geçerli sayılacaktır.

  h) Kiranın başlangıç tarihi, bitiş tarihi, çıkış yeri, dönüş yeri, ve saatleri düzenlenen araç teslim formunda belirlenecektir.

  ı) Kiralanan tüm araçlar 1(bir) günlük 350(üçyüzelli) Km ile sınırlıdır. Aylık ve Yıllık kiralamalarda Km sınırları sözleşmede belirtildiği şekildedir. Km sınırı aşımlarında araç sınıfına göre ekstra ücret uygulanmaktadır

  j) Kiralama fiyatına araç bakımı ve belirlenen Km dahildir. KDV hariçtir.

Madde2: Kullanım Şartları

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında veya mal taşımasında,

b) Gümrük yasası ve T.C kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

c) Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, yüklenerek taşınmasında,

d) Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile normal trafik’e kapalı uygun olmayan yollarda,

e) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve bagaj dışı yük taşımasında,

f) Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınmasında,

g) Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında kullanmayacağını kiracı kabul ve taahhüt eder.

Madde3: Kiracının Sorumluluğu

a) Kiracı, ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında yolcu yada mal taşıma kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kullandıra bilmesi için şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmek ve ek sürücü ücretini ödemekle yükümlüdür.

b) Kiracı, aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde emniyetli bir yere kapalı ve kilitli park etmekle yükümlüdür.

c) Kiracı, aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Sigorta Poliçesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Plakalar) iade etmediğinde bunları getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınmasının giderlerini ödemekle yükümlüdür.

d) Aracın kiracının kusurundan dolayı yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ve iş kaybı kiracıya aittir. Aracın geri alınamaması durumunda araç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakit olarak ödenir.

e) Aracın çekilmesi sırasında meydana gelen hasar kiracıya ait olup aracın kiracının kusurundan kaynaklı trafikçe alıkonulması durumunda bu süre aracın kiralama süresine dahil edilir.

f) Trafik cezaları, otoyol geçişleri ve yakıt giderleri kiracıya aittir

g) Kiracı, aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan her hangi bir eşyadan sorumlu tutulamaz.

h) Kirli gelen araçtan aracın durumuna göre 35₺ ‘Oto Yıkama’ veya 400₺ 'Oto Kuaför' ücreti alınır.

 ı) Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (Yağlama, Yağ değişimi vb. gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptırılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı kiralayana bilgi vererek yaptıracak kira dönüşünde ücret kiracıya ödenecektir.

 j) Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz, dikkatsiz kullanım, lastik yarılması vb.) yapılan tamirat, yedek parça, lastik değiştirme,  iş kaybı ve aracın teslim edileceği yere getirilmesi için yapılan masraflar kiracıya aittir.

Madde4:Sigorta/ Teminat/ Muafiyet

a) Kiralayan, araçları Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca 3. şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalamıştır.

b) Kiralayan, 1.2.3. şahıslara zarar veren kazalar, ölüm ve yaralanma sonucu doğacak sorumluluğu her araç için akdedilmiş Mecburi Mali Mesuliyet Sigortaları teminat halleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketlerinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hallerin üstünde kalan kısmı kiracıya rucû eder.

c) Kiracı, oluşacak kazalarda aracın iş kaybını veya ikame aracın kirasını ayrıca ödemekle yükümlüdür.

d) Kiracı, kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan itirazsız sorumludur.

e) Araçlarda her kaza başına Araç Kasko bedelinin %2 si kadar muafiyet uygulaması yapılır, kaza raporları sonucu kusurlu tarafın kiracı olması durumunda araç kasko bedelinin %2 si muafiyet bedeli kiracıdan tahsil edilir.

f) Kiracı, kira başlangıcında TP(Teft Protection) CDW (Collision Damage Waiver) TWH (Tire Windshield Headlights) SECW (Super Excess Cover Waiver) gibi ek sigortalardan faydalanabilir.

g) Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir

                Madde5:Kaza/Hırsızlık/Çalınma

a) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana hemen haber verecektir.

b) Kiracı her ne şekilde olursa olsun araca müdahale etmeyecektir.

c) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu, tespit zapt-ı şahit isim ve adresleri ile benzeri bilgi belgeleri ayrıca alkol raporunu kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edecektir.

d) Çalınma halinde kiracı, derhal kiralayana haber verecektir. Araç bulununcaya veya sigortadan ödemesi yapılıncaya kadar gecen sürenin bedeli kiracıya aittir.

e) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumda,

f) Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetimin de meydana gelmesi halinde.

g) Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.

h) Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlarda.

ı) Kazada karşı araçların değer kaybı ve iş kaybı talepleri.

j) Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar.

k) Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumda.

l)Başka bir aracın, hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması, yolcu sayısı üzerinde yolcu taşıması, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelen kaza ve hasarlar.

m) Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ve alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklar. Aracın döşemesinde meydana gelen yanık ve yırtıklar sigorta dışında olup, bu durumda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

Madde6:Fesih

a) Kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kiraya veren aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad edebilir.

b) Kiralayan sebep göstererek tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

c) Kiracı aracı sözleşmede ön görülen tarihten önce teslim ederse ücret iadesi isteyemez. Kiraya veren dilerse sözleşmedeki kalan sürenin kirasını talep edebilir.

d) Kiracı gün uzatma kirasını ve ek bedellerini sözleşme yenileme tarihinden en geç üç gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemesi halinde kiralayan sözleşmeyi fesih edebilir.

e) Kiralayan aracın kötü kullanımını tespit ettiğinde sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Madde: Diğer Koşullar

a)Trafik cezaları EGM sisteminden sorgulanır ve kiracıya bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde ödenmeyen cezaya günlük %2 temerrüt faizi uygulanır kiracı bunu itirazsız kabul etmiştir.

b) Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz.

c) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu ve ek sözleşme de dahil, şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür.

d) Kiracı bu ana sözleşmeyi imzalayarak bundan sonraki yapacağı kiralama işlemlerinde araç teslim formu ile kendisi  veya onayı alınarak 3. şahıslara teslim edilecek araçlardan bu sözleşmenin tüm şartlarını itirazsız kabul etmiş olacaktır.

e) Araç teslim formu  bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Araç bilgileri teslim formuna yazılacaktır.

f) Araç sınıfına göre depozito alınır alınan depozito 7(yedi) iş günü sonra iptal ve iade edilir.

h) Sözleşmede verdiğim kredi kartından bu sözleşme ve bundan sonra onayım alınarak yapılacak kiralamalardan ve araç değişimlerinden doğacak kira, ceza ve diğer ödemelerin alınmasını onayladığımı kabul ediyorum.  

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ANKARA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’NDE çözülecektir.

İş bu sözleşme ekleri ile birlikte imzalanarak saklanmak üzere TAG OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nde kalacaktır, gerektiğinde resmi makamlarla paylaşılacaktır.

Hızlı iletişim
  1. 08502169126
  2. 05422298700
  3. [email protected]

Whatsapp Destek

Tag Rental Cars

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?